Zásady pro začlenění znevýhodněných osob


 APMG plně respektuje United Kingdom Equality Act (Zákon o rovných příležitostech). To zahrnuje přizpůsobení znevýhodněných kandidátů a zamezení diskriminace v rámci jednání s APMG a akreditačního procesu trenérů a konzultantů je každý kandidát posuzován na základě jeho znalostí a není brán ohled na pohlaví, věk, rasu, náboženství, fyzické nebo mentální postižení nebo jakýkoliv jiný faktor mimo vlastní hodnotící kritéria.
Všechna naše otevřená zkušební centra jsou připravena pro kandidáty účastnící se zkoušek a na základě požadavku mohou připravit odpovídající podmínky a úpravy pro ty kandidáty, kteří mají speciální požadavky na přístup nebo podporu, tak aby jim pomohli získat jejich kvalifikaci.

Osoby se speciálními požadavky na přístup nebo podporu
APMG-International vyvíjí úsilí pro zajištění nelimitujících podmínek pro kandidáty se speciálními požadavky na přístup a podporu tak, aby zajistilo rovné příležitosti s ostatními dobře připravenými kandidáty pro absolvování zkoušky.
APMG-International věří, že každý kandidát je odlišný a že jednotliví kandidáti budou mít odlišné požadavky na přístup a podporu. Proto usiluje o poskytnutí vhodných úprav pro individuální požadavky. Příklady takových vhodných úprav využitých v minulosti mohou být následující:

Typ postižení
Příklady vhodných úprav
 
Zrakové postižení
 • Zkoušky zasílány e-mailem pro využití ViaVoice software
 • Je povolen ViaVoice software pro zodpovídání otázek
 • Odpovědi diktovány asistentovi/zapisovateli
 • Materiály zasílány kandidátovi elektronicky pro převedení do Braillova písma.
Dyslexie
 • Zkoušky zasílány v odlišném fontu/tištěny na papíru odlišných barev
 • Poskytován dodatečný čas pro zkoušku
 • Povolenou využití notebooku pro zodpovídání otázek
 • Povoleno použít osobu čtoucí zadání/asistenta/zapisovatele.
 • Dyspraxie/Tělesné postižení
 • Povolenou využití notebooku pro zodpovídání otázek
 • Povolenou použít asistenta/zapisovatele pro čtení a psaní otázek
 • Fyzický pohovor se zkoušejícím namísto psané zkoušky
 • Poskytován dodatečný čas pro zkoušku
RSI/Artritida
 • Poskytován dodatečný čas pro zkoušku
 • Možné využití asistenta/zapisovatele

Tyto příklady svědčí o jedinečném, flexibilním a adaptabilním přístupu, kterým APMG-International pečuje o kandidáty se speciálními požadavky. Nejedná se však v žádném případě o úplný seznam vhodných úprav, které byly v minulosti provedeny nebo budou v budoucnu zvažovány.
V případě, že uvažujete o absolvování zkoušky a požadujete dodatečný čas nebo specifickou podporu, kontaktujte nás prosím, abychom mohli zajistit pro vás odpovídající podmínky.
 
Proč volit kurzy PRINCE2® jedině se solit project?

Je školitel praktikující projektový manažer a ne pouze školitel? Je tedy schopen uvádět příklady praktické aplikace metodiky na konkrétních projektech?
Vyžádejte si předložení referenčního list realizovaných projektů organizace a školitele
Je organizace nabízející kurz ATO a je tedy schopna nabídnout maximální úroveň služeb (operativní změny účastníků v urgentních situacích atd.)
solit project je první českou Akreditovanou Tréningovou Organizací (ATO) pro metodiku PRINCE2®
Je školicí materiál kompletně v českém jazyku vč. přehledu anglické terminologie (projektoví manažeři často používají kombinaci angličtiny a češtiny)
solit project má veškeré školící materiály v českém jazyku s kompletní dvojjazyčnou terminologií (česko-anglickou).
Materiály pro kurz Foundation obsahují vzorové zkoušky v češtině.
Materiály Practitioner obsahují vzorové zkoušky v angličtině
Vyžaduje organizace přípravu předem?
solit project nevyžaduje přípravu na kurzy předem a efektivně tak využívá Váš čas.
Příprava bez trenéra je pro účastníky časově náročná a často matoucí.
Není kurz distanční a nevyžaduje cestování do zahraničí?
solit project organizuje všechny své kurzy jako prezenční
Otevřené kurzy probíhají v Praze a Brně
Po dohodě se zákazníkem je možné uskutečnit kurz v místě působení zákazníka
Je školitel rodilý mluvčí v požadované jazykové mutaci kurzu?
Školitel je rodilý mluvčí v českém jazyku
Anglické kurzy zajišťujeme dle požadavku zákazníka s českým školitelem s vysokou úrovní anglického jazyka nebo školitelem z USA
Bude Zkouška PRINCE2® Foundation v českém jazyku?
Zkoušky PRINCE2® Foundation jsou realizovány v češtině
Po dohodě lze zajistit i kurzy v angličtině s anglickou zkouškou
Byly vám nabídnuty podmínky pro účastníky se speciálními potřebami (zdravotní postižení, dyslexie apod.)?
solit project v souladu s podmínkami APMG nabízí širokou škálu služeb pro přizpůsobení zkoušek pro znevýhodněné osoby.
V případě, že požadujete tyto speciální úpravy, zajistíme pro Vás vybraná vhodná opatření či nástroje.
Nabízí organizace krátké představeni metodiky a trenéra?
solit project nabízí PRINCE2® Overview, krátké představení metodiky a kurzů v rozsahu 2 hodin, které zajišťuje akreditovaný trenér.
Jsou školicí materiály strukturovány tak, aby je šlo využít jako praktickou příručku pro vlastní projektovou práci?
Cílem našich školících materiálů je nejen připravit účastníky na vlastní zkoušku, ale i poskytnout efektivní praktickou příručku pro budoucí projektovou práci.
Je poskytovatel oprávněn realizovat kurzy PRINCE2® nebo se jedná pouze o obchodní organizaci?
solit project je první českou Akreditovanou Tréningovou Organizací (ATO) pro metodiku PRINCE2®
Školení jsou poskytována vlastními akreditovanými trenéry
Je cena zkoušky a materiálů započtena do celkové ceny kurzu?
Celková cena našich kurzů vždy zahrnuje kompletní sadu materiálů a certifikovanou zkoušku PRINCE2® Foundation resp. Practitioner
Pro kurzy PRINCE2® je součástí ceny rovněž manuál Managing Successful Projects with PRINCE2®
Jak dlouho trvá celý proces certifikace (vč. školení a přípravy)?
Vlastní certifikační školení PRINCE2® Foundation je realizováno v rozsahu 3 dnů. Příprava před kurzem není požadována. Účastníci jsou bezprostředně po vypracování testu informováni o neoficiálním výsledku zkoušky. Úspěšní absolventi obdrží do cca 4 týdnů certifikát PRINCE2® Foundation.
Certifikační proces PRINCE2® Practitioner vyžaduje účast na semináři v rozsahu 2 dnů a následnou cca 2 týdenní samostatnou přípravu. Úspěšní absolventi obdrží do cca 4 týdnů certifikát PRINCE2® Practitioner
Recertifikace PRINCE2® Practitioner probíhá po 3-5 letech. Absolventi kurzů solit project budou informováni v předstihu o vhodném termínu recertifikační zkoušky.