Školení, certifikace a kurzy PRINCE2 ®


Metodika školení kurzů PRINCE2®

PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environment) je metodika pro efektivní projektové řízení, založená na bázi standardizovaného procesního modelu projektového cyklu. Školení PRINCE2® je standardem, široce využívaným jak v soukromém sektoru, tak státní správě po celém světě.

Školení PRINCE2® je metodikou zahrnující procesy, principy a témata nezbytná pro úspěšné vedení projektů na straně zákazníka.
 • Metodika PRINCE2® vznikla na základě rozsáhlé, mezinárodní studie s cílem shromáždit „Best Practices“ v projektovém managementu a je pravidelně aktualizována o nové poznatky z praxe.
 • PRINCE2® je díky své struktuře optimální pro nasazení v prostředí veřejné správy a vhodně zapadá do kontextu realizace projektů kofinancovaných z prostředků EU.
 • Metodika PRINCE2® je oficiální metodikou řízení projektů ve veřejném sektoru ve Velké Británii a dalších zemích.
 • V rámci implementace významných projektů v oblasti IT financovaných z prostředků IOP zpracovalo MVČR upravenou podobu metodiky PRINCE2® pod názvem PRINCeGon. Tato metodika je závaznou směrnicí pro řízení projektů IT realizovaných MVČR.
 • PRINCE2® využívá Britská vláda, ale také řada firem v soukromém sektoru v Evropě a ve světě.

Hlavními charakteristikami - principy PRINCE2® jsou:

 • Kontinuální obchodní zdůvodnění realizace projektu.
 • Definovaná organizační struktura řídícího týmu projektu, včetně popisu rolí a odpovědností.
 • Řízení na základě výjimek - projekt má definované tolerance pro všechny cíle projektu, pro delegování odpovědností.
 • Projektové týmy, které se učí ze zkušeností, získané zkušenosti jsou využívány v průběhu projektu i po jeho ukončení.
 • Projekt je zaměřen na dodání výstupů / produktů, přístup k plánování je založen na definování produktů, tedy výstupů projektu.
 • Důraz na rozdělení projektu do řiditelných a kontrolovatelných etap.
 • Škálovatelnost, flexibilita a přizpůsobení k použití na různých typech projektů.

Důvody proč PRINCE2® s Akreditovanou tréninkovou organizací solit project, s.r.o.

 • PRINCE2® Foundation školíme kompletně v češtině (výukové materiály, výklad i certifikační zkoušky). Úroveň Practitioner předpokládá znalost angličtiny (z důvodů studijních materiálů), kurz je veden v češtině v kombinaci s angličtinou.
 • Školení realizujeme vlastními zdroji, tj. cena neobsahuje externí náklady "zprostředkovaných kurzů". Cena školení obsahuje: lektora, kompletní akreditované školící materiály, (u PRINCE2® Practitioner také manuál Managing Successful Projects with PRINCE2™), klidné a prostorné klimatizované prostory, poplatky za certifikační zkoušky a občerstvení.
 • Přísná akreditační kritéria zaručují nejlepší lektory z praxe, kteří vám pomohou nejenom srozumitelně pochopit, ale také využít metodiky best practice v praxi.
 • Školitelé jsou praktikující projektoví manažeři s přímou zkušeností s aplikací metodiky na reálných projektech.
 • Průběžné vzorové testy poskytují účastníkům zpětnou vazbu o získaných poznatcích a cenné informace o podobě certifikačních zkoušek. U kurzů PRINCE2® Foundation tak dosahujeme až 97% úspěšnosti při certifikačních testech.
 • Akreditované školení je ukončeno zkouškou s možností získání mezinárodně uznávaného certifikátu PRINCE2®.
 • Výsledky testů Foundation se dozvíte ihned po absolvování závěrečné zkoušky (jsou na místě vyhodnoceny trenérem).
Výběr účastníků našich kurzů
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • CENIA - česká informační agentura životního prostředí
 • Armáda ČR, Generální štáb
 • Městský úřad Milevsko
 • Ernst & Young
 • Raiffeissen Bank
 • BSC
 • Capgemini
 • Com-Sys Trade
 • MAFRA
 • Dynatech
 • Software 602
 • LBMS
 • a další.
 

Projektové řízení - PRINCE2®

Tyto akreditované programy nevyžadují absolvování mezinárodní zkoušky PRINCE2® Foundation. Součástí kurzů je závěrečný test na jehož základě účastníci získají Osvědčení o absolvování kurzu akreditovaného MV ČR.
Proč volit kurzy PRINCE2® jedině se solit project?

Je školitel praktikující projektový manažer a ne pouze školitel? Je tedy schopen uvádět příklady praktické aplikace metodiky na konkrétních projektech?
Vyžádejte si předložení referenčního list realizovaných projektů organizace a školitele
Je organizace nabízející kurz ATO a je tedy schopna nabídnout maximální úroveň služeb (operativní změny účastníků v urgentních situacích atd.)
solit project je první českou Akreditovanou Tréningovou Organizací (ATO) pro metodiku PRINCE2®
Je školicí materiál kompletně v českém jazyku vč. přehledu anglické terminologie (projektoví manažeři často používají kombinaci angličtiny a češtiny)
solit project má veškeré školící materiály v českém jazyku s kompletní dvojjazyčnou terminologií (česko-anglickou).
Materiály pro kurz Foundation obsahují vzorové zkoušky v češtině.
Materiály Practitioner obsahují vzorové zkoušky v angličtině
Vyžaduje organizace přípravu předem?
solit project nevyžaduje přípravu na kurzy předem a efektivně tak využívá Váš čas.
Příprava bez trenéra je pro účastníky časově náročná a často matoucí.
Není kurz distanční a nevyžaduje cestování do zahraničí?
solit project organizuje všechny své kurzy jako prezenční
Otevřené kurzy probíhají v Praze a Brně
Po dohodě se zákazníkem je možné uskutečnit kurz v místě působení zákazníka
Je školitel rodilý mluvčí v požadované jazykové mutaci kurzu?
Školitel je rodilý mluvčí v českém jazyku
Anglické kurzy zajišťujeme dle požadavku zákazníka s českým školitelem s vysokou úrovní anglického jazyka nebo školitelem z USA
Bude Zkouška PRINCE2® Foundation v českém jazyku?
Zkoušky PRINCE2® Foundation jsou realizovány v češtině
Po dohodě lze zajistit i kurzy v angličtině s anglickou zkouškou
Byly vám nabídnuty podmínky pro účastníky se speciálními potřebami (zdravotní postižení, dyslexie apod.)?
solit project v souladu s podmínkami APMG nabízí širokou škálu služeb pro přizpůsobení zkoušek pro znevýhodněné osoby.
V případě, že požadujete tyto speciální úpravy, zajistíme pro Vás vybraná vhodná opatření či nástroje.
Nabízí organizace krátké představeni metodiky a trenéra?
solit project nabízí PRINCE2® Overview, krátké představení metodiky a kurzů v rozsahu 2 hodin, které zajišťuje akreditovaný trenér.
Jsou školicí materiály strukturovány tak, aby je šlo využít jako praktickou příručku pro vlastní projektovou práci?
Cílem našich školících materiálů je nejen připravit účastníky na vlastní zkoušku, ale i poskytnout efektivní praktickou příručku pro budoucí projektovou práci.
Je poskytovatel oprávněn realizovat kurzy PRINCE2® nebo se jedná pouze o obchodní organizaci?
solit project je první českou Akreditovanou Tréningovou Organizací (ATO) pro metodiku PRINCE2®
Školení jsou poskytována vlastními akreditovanými trenéry
Je cena zkoušky a materiálů započtena do celkové ceny kurzu?
Celková cena našich kurzů vždy zahrnuje kompletní sadu materiálů a certifikovanou zkoušku PRINCE2® Foundation resp. Practitioner
Pro kurzy PRINCE2® je součástí ceny rovněž manuál Managing Successful Projects with PRINCE2®
Jak dlouho trvá celý proces certifikace (vč. školení a přípravy)?
Vlastní certifikační školení PRINCE2® Foundation je realizováno v rozsahu 3 dnů. Příprava před kurzem není požadována. Účastníci jsou bezprostředně po vypracování testu informováni o neoficiálním výsledku zkoušky. Úspěšní absolventi obdrží do cca 4 týdnů certifikát PRINCE2® Foundation.
Certifikační proces PRINCE2® Practitioner vyžaduje účast na semináři v rozsahu 2 dnů a následnou cca 2 týdenní samostatnou přípravu. Úspěšní absolventi obdrží do cca 4 týdnů certifikát PRINCE2® Practitioner
Recertifikace PRINCE2® Practitioner probíhá po 3-5 letech. Absolventi kurzů solit project budou informováni v předstihu o vhodném termínu recertifikační zkoušky.