Obchodní podmínky


Obecné obchodní podmínky solitproject
  1. Závazné přihlášky na semináře PRINCE2® musejí být doručeny nejpozději 3 týdny před zahájením objednaného semináře. Elektronická přihláška je umístěna na stránce www.solitproject.eu -  pod odkazem Otevřené kurzy.
  2. Závaznou přihlášku je možné zrušit do 3 týdnů před termínem konání semináře.
  3. Úhrada faktur za všechny objednané semináře PRINCE2® ze strany objednatelů seminářů (zákazníků) musí proběhnout nejpozději do 14 kalendářních dní před termínem daného semináře.
  4. Absence (i dočasná) na již zaplacených seminářích nevede k nároku na vrácení úhrady/částečné úhrady za seminář ani k pozdějším úlevám při případném opakování zkoušek.
  5. Opakování zkoušek z důvodu nesložení testů činí 40% z původní ceny semináře, kterou zákazník uhradil. V této ceně je obsažen nový termín zkoušky včetně všech souvisejících poplatků a konzultace se školitelem v rozsahu 4 hodin. Tento bod platí pro každé další opakování zkušebních testů.
  6. Společnost solit project, s.r.o. si vyhrazuje právo k přesunům v termínech v kalendáři akcí PRINCE2®, který je umístěn na www.solitproject.eu pod odkazem Termíny kurzů. Tato změna však bude vždy předem projednána s již registrovanými účastníky kurzu.
  7. Společnost solit project, s.r.o. neposkytuje finanční vyrovnání související s účastí na seminářích a zkouškách PRINCE2® (cestovné, ubytování,  ušlý  zisk atd.). V případě, kdy je účastníky požadováno zajištění dopravy a ubytování, je možné tyto doplňující služby zajistit mimo základní nabídku školení po individuální dohodě.
  8. Společnost solit project, s.r.o. žádá všechny účastníky seminářů a testů o maximální ohleduplnost k ostatním účastníkům,  nepoužívání  notebooků a  mobilních  telefonů v průběhu seminářů a testů, případné vyřizování telefonátů prosíme realizujte mimo školicí místnost.
  9. Z důvodu zajištění kvality poskytovaných služeb společnost solit project, s.r.o. nezajišťuje testy pro zájemce, kteří absolvovali seminář  u jiného poskytovatele školení, bez absolvování akreditovaného semináře  poskytovaného společností solit project, s.r.o..
  10. Úspěšní kandidáti obdrží informace o absolvování testu Foundation v den jeho konání a oficiální potvrzení neprodleně po doručení výsledků, obvykle do 14 dnů po konání testů. Informace o absolvování testu Practitioner pak neprodleně po doručení výsledků, obvykle do 14 dnů po konání testů. Certifikáty úspěšní absolventi obdrží do 4 týdnů po složení zkoušek.
Proč volit kurzy PRINCE2® jedině se solit project?

Je školitel praktikující projektový manažer a ne pouze školitel? Je tedy schopen uvádět příklady praktické aplikace metodiky na konkrétních projektech?
Vyžádejte si předložení referenčního list realizovaných projektů organizace a školitele
Je organizace nabízející kurz ATO a je tedy schopna nabídnout maximální úroveň služeb (operativní změny účastníků v urgentních situacích atd.)
solit project je první českou Akreditovanou Tréningovou Organizací (ATO) pro metodiku PRINCE2®
Je školicí materiál kompletně v českém jazyku vč. přehledu anglické terminologie (projektoví manažeři často používají kombinaci angličtiny a češtiny)
solit project má veškeré školící materiály v českém jazyku s kompletní dvojjazyčnou terminologií (česko-anglickou).
Materiály pro kurz Foundation obsahují vzorové zkoušky v češtině.
Materiály Practitioner obsahují vzorové zkoušky v angličtině
Vyžaduje organizace přípravu předem?
solit project nevyžaduje přípravu na kurzy předem a efektivně tak využívá Váš čas.
Příprava bez trenéra je pro účastníky časově náročná a často matoucí.
Není kurz distanční a nevyžaduje cestování do zahraničí?
solit project organizuje všechny své kurzy jako prezenční
Otevřené kurzy probíhají v Praze a Brně
Po dohodě se zákazníkem je možné uskutečnit kurz v místě působení zákazníka
Je školitel rodilý mluvčí v požadované jazykové mutaci kurzu?
Školitel je rodilý mluvčí v českém jazyku
Anglické kurzy zajišťujeme dle požadavku zákazníka s českým školitelem s vysokou úrovní anglického jazyka nebo školitelem z USA
Bude Zkouška PRINCE2® Foundation v českém jazyku?
Zkoušky PRINCE2® Foundation jsou realizovány v češtině
Po dohodě lze zajistit i kurzy v angličtině s anglickou zkouškou
Byly vám nabídnuty podmínky pro účastníky se speciálními potřebami (zdravotní postižení, dyslexie apod.)?
solit project v souladu s podmínkami APMG nabízí širokou škálu služeb pro přizpůsobení zkoušek pro znevýhodněné osoby.
V případě, že požadujete tyto speciální úpravy, zajistíme pro Vás vybraná vhodná opatření či nástroje.
Nabízí organizace krátké představeni metodiky a trenéra?
solit project nabízí PRINCE2® Overview, krátké představení metodiky a kurzů v rozsahu 2 hodin, které zajišťuje akreditovaný trenér.
Jsou školicí materiály strukturovány tak, aby je šlo využít jako praktickou příručku pro vlastní projektovou práci?
Cílem našich školících materiálů je nejen připravit účastníky na vlastní zkoušku, ale i poskytnout efektivní praktickou příručku pro budoucí projektovou práci.
Je poskytovatel oprávněn realizovat kurzy PRINCE2® nebo se jedná pouze o obchodní organizaci?
solit project je první českou Akreditovanou Tréningovou Organizací (ATO) pro metodiku PRINCE2®
Školení jsou poskytována vlastními akreditovanými trenéry
Je cena zkoušky a materiálů započtena do celkové ceny kurzu?
Celková cena našich kurzů vždy zahrnuje kompletní sadu materiálů a certifikovanou zkoušku PRINCE2® Foundation resp. Practitioner
Pro kurzy PRINCE2® je součástí ceny rovněž manuál Managing Successful Projects with PRINCE2®
Jak dlouho trvá celý proces certifikace (vč. školení a přípravy)?
Vlastní certifikační školení PRINCE2® Foundation je realizováno v rozsahu 3 dnů. Příprava před kurzem není požadována. Účastníci jsou bezprostředně po vypracování testu informováni o neoficiálním výsledku zkoušky. Úspěšní absolventi obdrží do cca 4 týdnů certifikát PRINCE2® Foundation.
Certifikační proces PRINCE2® Practitioner vyžaduje účast na semináři v rozsahu 2 dnů a následnou cca 2 týdenní samostatnou přípravu. Úspěšní absolventi obdrží do cca 4 týdnů certifikát PRINCE2® Practitioner
Recertifikace PRINCE2® Practitioner probíhá po 3-5 letech. Absolventi kurzů solit project budou informováni v předstihu o vhodném termínu recertifikační zkoušky.